Privacy Policy

Privacyverklaring – Bouwbedrijf R.Schepers B.V. 
(Hierna te noemen Bbrschepers)

Introductie 
Dit is de privacyverklaring van Bbrschepers, gevestigd te De Hoge Akker 2c, 4741 TW Hoeven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62494074. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. 

Bbrschepers beschikt over uw persoonsgegevens of kan deze opvragen als u een (potentiële) klant bent. Wij nemen de toepasselijke wet- en regelgeving ook op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (privacy) in acht. 

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. 

Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan onze funktionaris gegevensbescherming, bereikbaar per e-mail aan info@bbrschepers.nl 

Toepassing 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bbrschepers verwerkt van haar personeelsleden, verkrijgers onroerend goed, leveranciers, onderaannemers of andere geïnteresseerden. Indien u in dienst komt van Bbrschepers, een woning koopt, werkzaamheden verricht of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

Welke gegevens verwerkt Bbrschepers en voor welk doel 

Doel a: In het kader van onroerend goed worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voorletter, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats. Telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huwelijkse staat, eventueel partner voorletter + voornaam, achternaam, geboortedatum, handtekening, soort ID met nummer. 

Doel b: In het kader van leveranciers, sponsoren en overige relaties: Naam, telefoonnummer en e-mailadres bedrijf, voornaam, achternaam en telefoonnummer van de contactpersoon. 

Doel c: Personeelsgegevens: Naam, nationaliteit, adres, woonplaats, handtekening, e-mailadres, uurloongegevens, telefoonnummer, profielfoto, auto van de zaak + merk + kenteken, geboortedatum, burgerlijke staat, geboorteplaats, datum huwelijk/geregistreerd partnerschap, bankrekening nummer, sofinummer/BSN, geslacht m/v, kopie identiteitsbewijs, datum in dienst, polis (aanvullende) zorgverzekering. Partnergegevens: naam en geboortedatum, Partner telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten). Kind(eren): namen en geboortedatum. 

Doel d: Sollicitanten: Alle persoonsgegevens met curriculum vitae zoals aangeleverd voor de sollicitatieprocedure. 

Doel e: Cameratoezicht: Videobeelden bouwplaats. 

Bbrschepers verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Doel a: Voor contracten en (termijn)facturen betreffende onroerend goed. Gegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers en onderaannemers maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Doel b: Om te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Of om goederen en diensten bij u af te leveren 

Doel c: Voor alle HR werkzaamheden, salarisberekeningen, nieuwsbrieven over Bbrschepers, website www.bbrschepers.nl. 

Doel d: Sollicitanten: Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie , recruiters en de personen die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. Bbrschepers gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. 

Doel e: Wij kunnen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen de bouwplaatsen met camera’s beveiligen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van de bouwplaats wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. 

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Bbrschepers uw naam en e-mailadres om periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van haar toe te sturen. 

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een reply op deze mail of via de link unsubscribe onderaan de mailing. 

Bewaartermijnen 

Bbrschepers verwerkt en bewaart persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Bbrschepers de persoonsgegevens vernietigen. Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

De gegevens van sollicitanten worden maximaal één maand bewaard na afronding van de sollicitatieprocedure. 

Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk. 

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Bbrschepers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Bbrschepers. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacy beleid na te leven. Via onze Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers. 

Inzagerecht, verwijdering en vragen cq klachten

Via de Functionaris Gegevensbescherming (info@bbrschepers.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De functionaris zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Bbrschepers uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Bbrschepers zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Bbrschepers uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@bbrschepers.nl

Wijzigingen 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Een update van het Privacy beleid zal altijd gepubliceerd staan op onze website www.bbrschepers.nl te bereiken via een link. 

Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Bbrschepers. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Hoeven, 10 november 2018.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?